1 quả bóng cười = 10 thang thuốc phiện, à quên thuốc bổ

1 quả bóng cười = 10 thang thuốc phiện, à quên thuốc bổ
Được tài trợ