Bài thơ về lũ lụt miền Trung trên cuốn SGK Em học Việt ngữ lớp Tư của học sinh miền Nam in năm 1969Nguồn: Thương mái trường xưa

Bài thơ về lũ lụt miền Trung trên cuốn SGK Em học Việt ngữ lớp Tư của học sinh miền Nam in năm 1969Nguồn: Thương mái trường xưa
Được tài trợ