"Bạn có thể không phải là người đẹp nhất nhưng trong ánh mắt kẻ si tình thì không ai đẹp hơn bạn" 😘

"Bạn có thể không phải là người đẹp nhất nhưng trong ánh mắt kẻ si tình thì không ai đẹp hơn bạn" 😘
Được tài trợ