Bạn phải làm thêm giờ vì đau lưng dữ dội. Bạn nghỉ làm hết chưa? Ngày mai định mệnh làm thợ nề nghỉ ngơi Nhật ký cuộc đời tui, trang trí, xây dựng.

Bạn phải làm thêm giờ vì đau lưng dữ dội. Bạn nghỉ làm hết chưa? Ngày mai định mệnh làm thợ nề nghỉ ngơi Nhật ký cuộc đời tui, trang trí, xây dựng. 
Được tài trợ