Bàn tay của một con đười ươi con. Tiếng Indonesia và Malaysia "orang hutan": người của rừng.

Bàn tay của một con đười ươi con. Tiếng Indonesia và Malaysia "orang hutan": người của rừng.
Được tài trợ