Bong bóng nào xa nhất từ ​​trần nhà?

Bong bóng nào xa nhất từ ​​trần nhà?
Được tài trợ