Buồn thì một chút xíu thôi, mưa nào mà hổng tạnh. Dzui dzẻ iu đời lên Ăn ngon rất tốt cho tâm trạng:

Buồn thì một chút xíu thôi, mưa nào mà hổng tạnh. Dzui dzẻ iu đời lên 

Ăn ngon rất tốt cho tâm trạng:
Được tài trợ