Chứ còn gặp mấy ông thần bàn phím VN thì nó lại là một câu chuyện khác ngay :v

Chứ còn gặp mấy ông thần bàn phím VN thì nó lại là một câu chuyện khác ngay :v
Được tài trợ