Chưa kể dính trời, dính đất, dính không khí, dính đốm đều không vấn đề gì.

Chưa kể dính trời, dính đất, dính không khí, dính đốm đều không vấn đề gì. 
Được tài trợ