Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng🥲

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng🥲
Được tài trợ