Đàn ông là những người không bao giờ thay đổi, nhất là trong sở thích của họ. <3 #Sóc ngưng đọng

Đàn ông là những người không bao giờ thay đổi, nhất là trong sở thích của họ. <3

#Sóc ngưng đọng
Được tài trợ