Điều đau lòng nhất không phải là bị cắm sừng, mà đó là khi ny bạn muốn ngoại tình mà không có ai thèm yêu 😀

Điều đau lòng nhất không phải là bị cắm sừng, mà đó là khi ny bạn muốn ngoại tình mà không có ai thèm yêu 😀
Được tài trợ