Em như tấm chiếu mới vậy, chưa từng trải. Cứ lên cấp 3 đi rồi hiểu 7 điểm đã là vô cùng hạnh phúc :))Via: Topcomment#tbb

Em như tấm chiếu mới vậy, chưa từng trải. Cứ lên cấp 3 đi rồi hiểu 7 điểm đã là vô cùng hạnh phúc :))Via: Topcomment#tbb
Được tài trợ