em thường xuyên nhìn xuống điện thoại và cổ bị cứng. Hãy đến và thử máy mát xa cột sống cổ bằng tay này. Cảm giác rất thoải mái với một lực ấn nhẹ! Điều tốt được đề nghị.

em thường xuyên nhìn xuống điện thoại và cổ bị cứng. Hãy đến và thử máy mát xa cột sống cổ bằng tay này. Cảm giác rất thoải mái với một lực ấn nhẹ! Điều tốt được đề nghị. 
Được tài trợ