Gửi sang nhà ngoại chưa đc một ngày, xong Mới tháo răng gi.ả ra để vệ sinh, quay qua quay lại nó tha cái răng đi nghịch... cái h bà ko có cái răng mà ăn cháo. 🙂

Gửi sang nhà ngoại chưa đc một ngày, xong Mới tháo răng gi.ả ra để vệ sinh, quay qua quay lại nó tha cái răng đi nghịch... cái h bà ko có cái răng mà ăn cháo. 🙂
Được tài trợ