Hot runner, sau khi quá trình này kết thúc, bề mặt nhẵn của máy mài có được khởi động không? .

Hot runner, sau khi quá trình này kết thúc, bề mặt nhẵn của máy mài có được khởi động không? . 
Được tài trợ