Khéo lại quay ra chơi bede với nhau luôn thì toi. Tội nghiệp 2 chú#homnayxemgi

Khéo lại quay ra chơi bede với nhau luôn thì toi. Tội nghiệp 2 chú#homnayxemgi