"Không ai giơ tay thì thầy bắt đầu gọi theo danh sách nhé!!!!"

"Không ai giơ tay thì thầy bắt đầu gọi theo danh sách nhé!!!!"
Được tài trợ