Lắp một tấm che bụi trên búa điện.

Lắp một tấm che bụi trên búa điện. 
Được tài trợ