& Loại 400 loại nhỏ phiên bản tỷ lệ động cơ đơn, dùng để xé rác phục vụ, cũng có thể xé nhựa, bấm vào trang chủ để biết thêm chi tiết, thiết bị cơ khí máy cắt.

& Loại 400 loại nhỏ phiên bản tỷ lệ động cơ đơn, dùng để xé rác phục vụ, cũng có thể xé nhựa, bấm vào trang chủ để biết thêm chi tiết, thiết bị cơ khí máy cắt. 
Được tài trợ