"Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly. Đó mới là tình yêu thực sự."

"Lớn tiếng không rời bỏ, cãi vã không chia ly. Đó mới là tình yêu thực sự."
Được tài trợ