mình đã ở lại thành phố một cách ngớ ngẩn trong một thời gian dài.

mình đã ở lại thành phố một cách ngớ ngẩn trong một thời gian dài. 
Được tài trợ