Mình định cosplay bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" nhưng mà lại giơ nhầm tay nên bức ảnh này đành lấy tên: "Cùng tỏa hương". Các ông thấy có hợp lý không?

Mình định cosplay bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" nhưng mà lại giơ nhầm tay nên bức ảnh này đành lấy tên: "Cùng tỏa hương". 

Các ông thấy có hợp lý không?
Được tài trợ