mình thực sự không thể thể hiện địa vị gia đình của mình nếu tui không mua một số đồ khó. Đàn ông học được gì đó, hahaha.

mình thực sự không thể thể hiện địa vị gia đình của mình nếu tui không mua một số đồ khó. Đàn ông học được gì đó, hahaha. 
Được tài trợ