Một cách tốt để tải một chiếc xe mà không bị mệt mỏi là lấy ván gỗ thay vì người vác vai.

Một cách tốt để tải một chiếc xe mà không bị mệt mỏi là lấy ván gỗ thay vì người vác vai. 
Được tài trợ