Một hiện vật để phạt đậu xe ngang nhiên, cư dân mạng: sợ công nghệ đen, đồ nghề ô tô.

Một hiện vật để phạt đậu xe ngang nhiên, cư dân mạng: sợ công nghệ đen, đồ nghề ô tô. 
Được tài trợ