Muốn combat ai đó nhưng vẫn muốn tỏ ra là người có học thức :))) #hhx

Muốn combat ai đó nhưng vẫn muốn tỏ ra là người có học thức :)))
#hhx
Được tài trợ