Ngạo mạn là một tên xã hội đen đẫm máu, kẻ phải trả giá.

Ngạo mạn là một tên xã hội đen đẫm máu, kẻ phải trả giá. 
Được tài trợ