“Ngày hẹn hò đầu tiên, chỉ có trà đá và nước lọc, vậy mà tôi vẫn cưa đổ được em” 😎😎😎

“Ngày hẹn hò đầu tiên, chỉ có trà đá và nước lọc, vậy mà tôi vẫn cưa đổ được em” 😎😎😎
Được tài trợ