Người không muốn người ta sẽ tìm lý do, còn muốn người ta sẽ tìm cách. 🙂

Người không muốn người ta sẽ tìm lý do, còn muốn người ta sẽ tìm cách. 🙂
Được tài trợ