Nhanh một chút, hối hận cả đời! Ngoài người đi xe máy (Quê Ninh Bình) thì 3 người xấu số còn lại, đều quê Đô Lương, Nghệ An đang rất trẻ (SN 2010, 2000 và 2002).

Nhanh một chút, hối hận cả đời!
Ngoài người đi xe máy (Quê Ninh Bình) thì 3 người xấu số còn lại, đều quê Đô Lương, Nghệ An đang rất trẻ (SN 2010, 2000 và 2002).
Được tài trợ