Những tác phẩm nghệ thuật với nguyên liệu từ kim loại tái chế của nghệ sĩ Valmir Reginaldo 😍🤓😎 Credit: Valmir Reginaldo via 24h #24h

Được tài trợ