Ở nông thôn không cần chống thấm mà dùng xi măng dầu.

Ở nông thôn không cần chống thấm mà dùng xi măng dầu. 
Được tài trợ