Quá trình viết của Yan Ti kịch bản thường xuyên Tần Lý bia kiếm văn bản! Dạy thư pháp Yan Zhenqing Viết thư pháp bằng bút lông.

Quá trình viết của Yan Ti kịch bản thường xuyên Tần Lý bia kiếm văn bản! Dạy thư pháp Yan Zhenqing Viết thư pháp bằng bút lông. 
Được tài trợ