Quán vừa khai trương thì được 3 anh chị này đến mở hàng

Quán vừa khai trương thì được 3 anh chị này đến mở hàng
Được tài trợ