Rời nhà YG, Minzy thành lập công ty riêng, đi lên từ nghệ sĩ solo 😮#yeah1giaitri

Rời nhà YG, Minzy thành lập công ty riêng, đi lên từ nghệ sĩ solo 😮#yeah1giaitri
Được tài trợ