Thay vì viết cả chục dòng tin nhắn xin lỗi Anh ấy :

Thay vì viết cả chục dòng tin nhắn xin lỗi
Anh ấy :
Được tài trợ