< Tìm đồ thất lạc >Nhờ anh em Beater để mắt hộ Idol Khắc Việt nhé. Khổ 😅 đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà rụng cả biển số xe thế này hả Idol ơi. 😂#Beatvn #Tìm

< Tìm đồ thất lạc >Nhờ anh em Beater để mắt hộ Idol Khắc Việt nhé. Khổ 😅 đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà rụng cả biển số xe thế này hả Idol ơi. 😂#Beatvn #Tìm
Được tài trợ