tlinh đi cafe cùng MCK, cuộc gặp gỡ này để hoàn thành các demo đang 'bỏ dỡ' hay là có điều gì khác?

tlinh đi cafe cùng MCK, cuộc gặp gỡ này để hoàn thành các demo đang 'bỏ dỡ' hay là có điều gì khác?
Được tài trợ