Tôi có một đứa bạn lowkey Story của nó kiểu:

Tôi có một đứa bạn lowkey
Story của nó kiểu:
Được tài trợ