Tuy không biết nói Nhưng tâm hướng Phật Xin Mọi người gieo duyên tiếng niệm Phật! Nam mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Tuy không biết nói
Nhưng tâm hướng Phật
Xin Mọi người gieo duyên tiếng niệm Phật!
Nam mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏
Được tài trợ