Việc Chi Pu trở thành đội trưởng show Street Dance Việt Nam đã tạo thành 2 trường phái bô lão tranh luận gay gắt :)

Việc Chi Pu trở thành đội trưởng show Street Dance Việt Nam đã tạo thành 2 trường phái bô lão tranh luận gay gắt :)
Được tài trợ